Hergün mutlaka tüketin!

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Hergün mutlaka tüketin!

Hergün mutlaka tüketin! tarifi
“Mey­ve­ler ara­sın­da şe­ker içe­ri­ği yüksek olan in­ci­rin 2 ta­ne­si (130 gr) 1 por­si­yon mey­ve­ye denk ge­li­yor ve 85 ka­lo­ri­ye sa­hi­p” di­yen di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar bu mey­vey­le il­gi­li şu bil­gi­le­ri ak­tar­dı:
Ser­kan Tu­tar; “Ay­nı mik­tar­da­ki ku­ru in­ci­ri dü­şün­dü­ğü­nüz­de ise 370 ka­lo­ri­ye denk gel­ir. Özel­lik­le ge­be ka­dın­lar­da alın­ma­sı önem­li olan fo­lik asi­tin zen­gin kay­nak­la­rın­dan bi­ri olan in­ci­rin lif oranı yük­sek yüksektir. 

Ka­bız­lık sı­kın­tı­sı olan bi­rey­le­rin sa­bah kal­kar kalk­maz 1 su bar­da­ğı ile in­cir tü­ket­me­si bu prob­le­mi çö­ze­cek­tir. Ay­rı­ca ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­si için­de az ama dü­zen­li tü­ke­ti­mi önem­li­dir. İn­cir­de po­tas­yum, kal­si­yum, mag­nez­yum ve fos­for bu­lun­mak­ta­dır. İn­ci­rin kalp sağ­lı­ğı­na iyi gel­di­ği de bi­lin­mek­te­dir.”,
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.