Sarımsak ve zencefil çayı gerçeği!

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Sarımsak ve zencefil çayı gerçeği!

Sarımsak ve zencefil çayı gerçeği! tarifi
Şi­fa­lı bit­ki­le­rin pey­nir ek­mek gi­bi bi­linç­siz tü­ke­til­me­si uz­man­la­rı en­di­şe­len­di­ri­yor.
Özel­lik­le son dö­nem­de gün­de­me ge­len sa­rım­sak ça­yı ile za­yıf­la­ma mo­da­sı­na zen­ce­fil de ka­tıl­dı. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen ve ya­şam ko­çu Gi­zem Şe­be­r’­den cid­di uya­rı­lar gel­di... İş­te kul­lan­ma­dan ön­ce iki bit­ki hak­kın­da bil­me­niz ge­re­ken­ler...

Yüz­yıl­lar­dır al­ter­na­tif tıp­ta yer alan sa­rım­sa­ğın ve zen­ce­fi­lin fay­da­la­rı say­mak­la bit­mez. Sar­mı­sa­ğın an­ti­bi­yo­tik et­ki­si ve kalp sağ­lı­ğı üze­rin­de­ki olum­lu et­ki­si çok uzun za­man­dır bi­li­ni­yor. Zen­ce­fi­lin, so­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı ko­ru­ma sağ­la­dı­ğı ve me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dır­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor.

Ki­şi­sel özel­lik­le­ri­ni­zi bil­me­niz ge­re­kir

Son za­man­lar­da iki­si de za­yıf­la­tı­cı et­ki­si ile gün­dem­de. Di­ye­tis­yen ve ya­şam ko­çu Gi­zem Şe­be­r’­in bu ko­nu­da cid­di uya­rı­la­rı ve çar­pı­cı açık­la­ma­la­rı var. Söz Şe­be­r’­in... “Pa­ra­cel­su­s’­un yıl­lar ön­ce­sin­de de­di­ği gi­bi ‘İ­laç­la ze­hir ara­sın­da­ki tek fark doz­dur. Bu ne­den­le her­han­gi bir be­si­ne ve­ya içe­ce­ğe mu­ci­ze gö­züy­le bak­ma­dan ön­ce, ken­di ki­şi­sel özel­lik­le­ri­ni­zi iyi bil­me­niz ge­re­kir. Çün­kü ilaç­lar, be­sin­ler ve bit­ki­sel ürün­ler ara­sın­da et­ki­le­şim­ler olu­şa­bi­lir.

ZEN­CE­FiL

Amerika Besin ve İlaç örgütüne (FDA) göre güvenli kullanımı kişinin kg başına günde 2 gramdır. Yoğun egzersiz yapanlarda güvenilir tüketim miktarı aşılmasa dahi, yorgunluğa sebep olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle yoğun egzersiz yapanların aşırı tüketmemesi gerekir.

Aspirin içiyorsanız

Zencefil çayı, kan sulandırıcı ilaçlar, aspirin ve anti-inflamatuar (iltihap önleyici) ilaçlar ile etkileşmektedir. Bu tür ilaç kullanan kişilerin zencefil çayı tüketmeden önce kendilerini takip eden doktora danışmaları gerekir. Zencefil çayının aşırı tüketimi bu ilaçları kullanan kişilerde kanama ve iç kanama riskini artırabilir.

Sindirim sorunu

Zencefil tüketimi bazı kişilerde sindirim sistemi ile ilgili sorunlara yol açabilir. En sık rastlanan sorunlar; mide bulantısı ve ishaldir.

Ameliyat öncesi kesin

Ameliyat olacak bir kişinin, ameliyat öncesinde uzun süredir zencefil çayı tüketmesi kan pıhtılaşmasını güçleştirebilir ve anestezik ilaçların etkisini değiştirebilir. Bu nedenle ameliyattan en az bir hafta önce tüketiminin kesilmesi önerilir.

Tansiyon ilacıyla olmaz

Zencefil çayı, kan pıhtılaşmasını zorlaştıracağından hemofili hastalarının tüketmemesi önerilir. Aynı zamanda tansiyon düşürücü ilaçlar kullanan kişilerinde doktora sormadan bu tür çaylar tüketmesi kan basıncının aşırı düşmesine yol açabilir.

Safra taşı olanlar

Zencefil ve zencefil çayı, safra üretimini arttırmaktadır. Bu nedenle safra taşı olanlarda dolaylı yoldan ağrıları arttırabilir.

Şe­ke­ri­ni­zi dü­şü­rür

Şeker hastalarının aşırı miktarda zencefil veya zencefil çayı tüketmesi kan şekerinin hızlı düşmesine ve buna bağlı olarak hipoglisemi (düşük kan şekeri) oluşmasına neden olabilir.

Şi­fa arar­ken has­ta ol­ma­yın

Be­sin, bit­ki ve­ya içe­cek de­yip geç­me­yin. Bir be­si­nin, içe­ce­ğin ve­ya bit­ki­nin sağ­lı­ğa ya­rar­lı ve­ya za­rar­lı ol­ma­sı du­ru­mu­nun aşağıdaki şart­lar­la il­gi­li ol­du­ğu­nu unut­ma­yın.

*Mik­ta­rı (Kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ken doz/aşı­rı doz)

*Kul­la­nım sık­lı­ğı

*Ha­zır­la­ma ve kul­lan­ma şek­li

*Bit­ki­nin tü­rü (bit­ki­le­rin bir­çok alt da­lı var­dır ve bü­tün alt çe­şit­ler ay­nı fay­da­yı sağ­la­ma­ya­bi­lir)

*Ve en önem­li­si, si­zin sağ­lık du­ru­mu­nuz, mev­cut has­ta­lık­lar ve var­sa kul­lan­dı­ğı­nız ilaç­lar bu tür bit­ki­sel des­tek­le­ri kul­la­nır­ken çok önem ta­şır.

SA­RIM­SAK

Yetişkinler için günlük güvenilir tüketim miktarı 2-4 diş arasındadır. Bebek ve çocuklarda güvenilir tüketim miktarı tam olarak bilinmiyor.

Ameliyat olacaksanız

Kan sulandırıcı etkisi sebebi ile yan etkileri zencefil ile benzer. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananların sarımsak çayı tüketiminden mümkün olduğu kadar kaçınması gerekiyor. Yapılan çalışmalarda, ameliyat sonrası kanama riskini artırdığı gözlenmiş. Bu nedenle ameliyatın planlanan tarihinden en az 2 hafta önce tüketiminin kesilmesi öneriliyor.

Mide yanması yapar

Gastrit, ülser, reflü gibi sindirim sistemi rahatsızlığı olanlarda da kullanımının çok güvenli olmadığı düşünülüyor. Sarımsak suyunun mide asitini artırarak mide yanmasına sebep olabileceği biliniyor.

Kaynak: Bugün Gazetesi
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.