Baş ağrısına karşı karanfil çözümü

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Baş ağrısına karşı karanfil çözümü

Baş ağrısına karşı karanfil çözümü tarifi
Baş ağ­rı­sı­nı ilaç iç­me­den ge­çir­me­nin yo­lu­nun ka­ran­fil­de ol­du­ğu be­lir­til­di...
Ge­nel ola­rak ağız ko­ku­su­nu gi­der­mek için kul­la­nı­lan ka­ran­fi­lin vü­cut için bir­çok ya­ra­rı ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar, "Haz­mı ko­lay­laş­tı­ran ka­ran­fi­lin iş­tah­sız­lı­ğı gi­der­di­ği bi­lin­mek­te­dir. Mi­de so­ru­nu olan ve­ya sık sık is­hal prob­le­mi ya­şa­yan­lar ve ço­cuk­lar ka­ran­fil tü­ke­te­bi­li­r" de­di.

Ne­re­dey­se 10 ki­şi­den 8'i­nin et­ki­le­yen ve ger­gin ge­çen bir gü­nün ar­dın­dan olu­şan baş ağ­rı­la­rı­nın, baş dön­me­si­nin ça­re­si­nin de ka­ran­fil­de ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Tu­tar, "Karanfil vü­cu­du en­fek­si­yon­la­rdan ko­rur, ödem sı­kın­tı­sı ya­şa­yan ka­dın­lar­da so­ru­nu giderir. Cin­sel is­te­ği ar­tırır" di­ye ko­nuş­tu.
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.