Kadınların peşini bırakmayan sorun kansızlık

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Kadınların peşini bırakmayan sorun kansızlık

Kadınların peşini bırakmayan sorun kansızlık tarifi
Toplumumuzda sıkça görülen kansızlık yorgunluk, halsizlik, kalp çarpıntısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Kansızlık birçok hastalığa neden olabileceği gibi kilo problemlerini de beraberinde getiriyor.
Kansızlık özellikle kadınlar başta olmak üzere ülkemizde sıklıkla görülen bir hastalık. Her on bireyden beşinin kansızlık sıkıntısı çektiği düşünülürse bu yaşam kalitesini oldukça düşürmekte. Kansızlığın en çok vejetaryen kadınlarda görüldüğünü belirten uzman diyetisyen Serkan Tutar, kansızlık sıkıntısı çeken vejetaryen bireylerde en sık görülen belirtileri yorgunluk, halsizlik, uyku hali, zor nefes alma ve tırnaklarda beyazlıkların oluşması şeklinde tanımladı.

Oksijen verimsiz kullanılınca...

“Genellikle vejetaryenlerde görülmese de kansızlık sıkıntısı olan bireylerde sıklıkla kilo sıkıntısı da görülmektedir. Anemi olan kişilerde havadan alınan oksijen verimli kullanılmadığı için diyet yapılsa bile yağ yakımında zorluklar meydana gelmektedir” diyen Serkan Tutar; özellikle diyet yapan anemi hastalarının bir diyetisyen yardımı ile zayıflamaları gerektiğini vurguladı.

Vejetaryen beslenmenin olumsuz yönleri

Ve­je­tar­yen bes­len­menin bir­kaç çe­şi­di ol­sa da ge­nel ola­rak et, ta­vuk ve ba­lı­ğın tü­ke­til­me­me­si ola­rak ta­nım­lan­mak­ta. Ve­je­tar­yen­le­rin bes­len­me dü­zen­le­ri ge­nel hat­la­rıy­la ba­kıl­dı­ğın­da sağ­lık­lı gi­bi gö­rün­se de uzun va­de­de ba­zı sı­kın­tı­la­rın ya­şan­ma­sı­na ne­den ola­bi­li­yor. Pro­te­inin en önem­li be­sin öğe­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­na de­ği­nen Tu­tar, ve­ja­ter­yen bes­le­nen­ler­le il­gi­li şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:

“P­ro­te­in do­ku ona­rı­mı ve kas ya­pı­mın­da gö­rev­li­dir. Pro­te­in içe­ri­ği en yük­sek olan gı­da­lar hay­van­sal kay­nak­lı gı­da­lar­dır. Özel­lik­le pro­te­in ka­li­te­si açı­sın­dan ba­kıl­dı­ğın­da yu­mur­ta ve kır­mı­zı et ilk sı­ra­yı al­mak­ta­dır. Ve­je­tar­yen­le­rin et tü­ket­me­me­si pro­te­inin ye­te­ri ka­dar alın­ma­ma­sı­na ne­den ola­bi­lir. Bu ne­den­le et tü­ket­me­yen bi­rey­le­rin pro­te­in ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­la­rı için et ye­ri­ne yu­mur­ta, süt, ku­ru­bak­la­gil­ler, pey­nir ve yo­ğurt tü­ket­me­si şart­tır. Ve­je­tar­yen bi­rey­le­rin en sık ya­şa­dık­la­rı sı­kın­tı kan­sız­lık­tır. “

Düzenli beslenme şart

Ka­dın­la­rın ya­şam­la­rı bo­yun­ca yük­sek oran­da kan kay­bet­me­le­ri­ne bağ­lı ola­rak ge­be kal­ma­da risk, adet dü­zen­siz­li­ği ve kalp ra­hat­sız­lık­la­rı mey­da­na ge­le­bi­ece­ği­ne de vur­gu ya­pan Tu­tar, “Ö­zel­lik­le ge­be­lik dö­ne­min­de kan de­ğer­le­ri­nin sü­rek­li ta­kip edil­me­si kan de­ğe­rin­de­ki düş­me­le­ri en­gel­le­me­de önem­li­di­r” de­di.

Tu­tar söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Sa­de­ce dü­zen­li bes­len­me ile ve­je­tar­yen olan­lar­da kan­sız­lık sı­kın­tı­sı­nın ya­şan­ma­sı en­gel­le­nir. De­mir içe­ri­ği yük­sek olan yu­mur­ta, tam ta­hıl ürün­le­ri, yağ­lı to­hum­lar ve ko­yu ye­şil yap­rak­lı seb­ze­le­rin gün­lük bes­len­me prog­ra­mı­nın içe­ri­sin­de bu­lun­ma­sı önem­li­dir. Ay­rı­ca ye­mek­le­rin he­men ar­dın­dan içi­len ça­yın de­mir emi­li­mi­ni azalt­tı­ğı unu­tul­ma­ma­lı ve ye­mek­ler­den en az 1 sa­at son­ra açık şe­kil­de içil­me­li­dir.”

Serda Kıvılcım / Bugün Gazetesi
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.