Kırmızı et saçlara ve tırnaklara iyi geliyor

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Kırmızı et saçlara ve tırnaklara iyi geliyor

Kırmızı et saçlara ve tırnaklara iyi geliyor tarifi
Baş­ta pro­te­in ol­mak üze­re, vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler açı­sın­dan zen­gin olan ve bes­len­me zin­ci­rin­de ha­ya­ti bir yer tu­tan kır­mı­zı et, saç, cilt ve tır­nak sağ­lı­ğı açı­sın­dan da son de­re­ce önem­li.
Prof. Dr. Ümit Gür­büz “Sağ­lık­lı saç, cilt ve tır­nak­la­ra sa­hip ol­mak için A, D ve B12 gi­bi vi­ta­min­le­rin ya­nı sı­ra, çin­ko, de­mir gi­bi mi­ne­ral­ler­le pro­te­inin ye­ter­li ve den­ge­li mik­tar­da alın­ma­sı ge­re­ki­yo­r” de­di.
 
Kır­mı­zı et­te bu­lu­nan ka­li­te­li pro­te­in, ay­nı za­man­da saç tel­le­ri­ni ve tır­na­ğı oluş­tu­ran ke­ra­ti­nin de ya­pı­sın­da bu­lu­nu­yor. Ye­te­ri ka­dar kır­mı­zı et tü­ket­me­yen ki­şi­le­rin saç ve tır­nak­la­rı can­sız­la­şı­yor, in­ce­li­yor, cil­di sağ­lık­sız bir gö­rü­nüm alı­yor.
 
Kır­mı­zı etin de­mir ve çin­ko açı­sın­dan da iyi bir be­sin kay­na­ğı ol­du­ğu­nu be­lir­ten rof. Dr. Gür­büz “Kır­mı­zı et­te bu­lu­nan de­mir, saç tel­le­ri­nin bü­yü­me­si, sağ­lık­lı ve da­ya­nık­lı ola­bil­me­si için önem ta­şı­yor. De­mir ek­sik­li­ği olan ki­şi­ler­de, saç kök­le­ri ye­te­rin­ce bes­len­me­di­ği için dö­kül­me ya­şa­na­bi­lir, tır­nak­lar­da kı­rıl­ma gö­rü­le­bi­li­r” di­ye ko­nuş­tu.
 
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.