Beslenmede kış tüyoları

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Beslenmede kış tüyoları

Beslenmede kış tüyoları tarifi
Bu mev­sim­de has­ta­lık­la­ra ve faz­la ki­lo­la­ra kar­şı sa­vaş açan bir­çok seb­ze ve mey­ve sah­ne­de.
Bu kış ay­la­rı­nı, fi­gü­ran ro­lü oy­na­yan seb­ze ve mey­ve­le­ri baş­ro­le çe­ke­rek sağ­lık­lı bir şe­kil­de ge­çir­mek si­zin eli­niz­de.Kış dö­ne­mi­ne sa­yı­lı gün­ler ka­la sağ­lık­lı kal­mak ki­lo prob­le­mi ya­şa­ma­mak için Uz­man Di­ye­tis­yen Ser­kan Tu­tar ba­zı öne­ri­ler­de bu­lun­du...

Turunçgiller

Kı­şın en göz­de mey­ve­le­rin­den­dir. Por­ta­kal, man­da­li­na ve grey­furt en ün­lü­le­ri­dir. Tu­runç­gil­ler, A vi­ta­mi­ni ön­cü­sü olan an­ti­ok­si­dan et­ki­li be­ta ka­ro­ten­den zen­gin­dir­ler.

Lahana

Tur­şu­sun­dan sar­ma­sı­na ka­dar pek çok şe­kil­de sof­ra­la­rı­mı­za ko­nuk olan bu seb­ze içer­di­ği kü­kürt­lü bi­le­şik­ler ile kan­se­re kar­şı ko­ru­ma sağ­lı­yor ve vü­cu­du­mu­zu za­rar­lı atık­lar­dan te­miz­li­yor.

Bal kabağı

Kış sof­ra­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez tat­la­rın­dan bi­ri olan bal­ka­ba­ğı ül­ke­miz­de ge­nel­de tat­lı ola­rak tü­ke­til­se de, ye­mek­le­ri ve çor­ba­la­rı da ya­pı­la­bi­len çok yön­lü bir seb­ze­dir. A, B ve C vi­ta­min­le­rin­den zen­gin olan bal ka­ba­ğı­nın bir di­ğer önem­li özel­li­ği ise ome­ga-3 yağ asit­le­ri­ni içe­ri­yor ol­ma­sı.

Brüksel Lahanası

Bu kü­çük sağ­lık top­la­rı ya­şa­mı­mı­za renk kat­mak için var san­ki. Zen­gin C ve K vi­ta­mi­ni ol­ma­la­rı ay­nı za­man­da fo­lat, A vi­ta­mi­ni, po­tas­yum ve B vi­ta­min­le­rin­den zen­gin ol­ma­la­rı nedeniyle önem­li be­sin kay­na­ğı.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Kış mevsimi boyunca roka, ıspanak ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere de sıklıkla rastlarız. Folik asitten ve posadan zengin olan bu grup beslenmemizde önemli bir yere sahiptir.

Kuş­kon­maz

Ül­ke­miz­de olan po­pü­ler­li­ği gün geç­tik­çe ar­tan kuş­kon­maz yük­sek K vi­ta­mi­ni ve fo­lat içe­ri­ğiy­le ol­duk­ça fay­da­lı bir seb­ze. Ay­nı za­man­da di­ğer kış seb­ze­le­ri gi­bi A, B ve C vi­ta­min­le­rin­den de zen­gin.

Hayat kaynağımız su

Su, vü­cut­ta­ki tok­sin­le­ri uzak­laş­tır­ma­sı, elek­tro­lit den­ge­si­ni sağ­la­ma­sı, mi­ne­ral­le­ri vü­cu­da ka­zan­dır­ma­sı, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­me­si ne­de­ni ile gün­de 2,5 lit­re içil­me­si­ne özen gös­te­ril­me­li.

Kaynak: Bugün
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.