Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda

Zayıflamanıza yardımcı 15 harika gıda tarifi
Di­yet ya­par­ken en önem­li şey aç­lık his­si­ni bas­kı­la­mak ve sağ­lık için ge­re­ken be­sin­le­ri ala­bil­mek­tir.
Bu an­lam­da za­yıf­la­ma­ya yar­dım­cı olan, be­de­ne dinç­lik ka­tan ve içer­di­ği mad­de­ler­le ki­lo ver­me­yi des­tek­le­yen önem­li gı­da­lar var­dır. İş­te za­yıf­la­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak 15 ha­ri­ka gı­da...
 
1- EKMEK
 
Ek­me­ğin bu­ra­da ne işi var, de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim. Ek­mek, kar­bon­hid­rat ba­kı­mın­dan zen­gin ol­du­ğu için şiş­man­lı­ğın en önem­li ne­de­ni ola­rak bi­li­nir. Oy­sa­ki obe­zi­te­de gı­da­nın çe­şi­din­den çok ka­lo­ri de­ğe­ri ve ye­ni­len mik­tar önem­li­dir. So­ya ve ru­şeym gi­bi pro­te­ini yük­sek ek­me­ğin tü­ke­ti­mi, şiş­man­lı­ğın ön­len­me­sin­de önem­li bir ye­re sa­hip­tir.
 
Ek­mek B g­ru­bu vi­ta­min­ler içe­rir. Bu ne­den­le her öğün­de ki­şi için ye­ter­li mik­tar­lar­da tü­ke­til­me­si ge­re­kir. Ta­bi­i bu­ra­da bah­set­ti­ği­miz ek­me­ğin tam ta­hıl­lı ya da çav­dar ek­me­ği ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mak­ta fay­da gö­rü­yo­rum.
 
Ek­mek, içe­ri­ğin­de­ki komp­leks kar­bon­hid­rat­lar­la kan şe­ke­ri­ni den­ge­de tu­tar, tat­lı is­te­ği­ni azal­tır. 
 
Tam buğ­day ek­me­ği­nin çiğ­ne­me sü­re­si da­ha uzun ol­du­ğun­dan da­ha ça­buk doy­gun­luk his­se­der­si­niz. Do­yu­ru­cu­dur.
Gün­de 3 di­li­min üze­ri­ne çı­kıl­ma­dı­ğı sü­re­ce ki­lo ver­me­de bi­li­ne­nin ak­si­ne yar­dım­cı­dır.
 
Yan­lış di­yet­le­rin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu olu­şan ha­fı­za bo­zuk­luk­la­rı­nı ve vü­cut di­ren­ci­nin düş­me­si­ni en­gel­ler.

2- LAHANA
 
Seb­ze­ler dün­ya­sın­da turp­gil­le­rin ay­rı­ca­lı­ğı ke­sin­dir. Çiğ ola­rak la­ha­na sa­la­ta­lar­da kul­la­nı­la­bi­lir. Pi­şi­ril­di­ğin­de ise bu seb­ze­yi dik­ka­te al­ma­mak im­kan­sız­dır, hat­ta bi­raz faz­la pi­şi­ril­di­ğin­de  or­ta­ya çı­kan ko­ku­su­na rağ­men la­ha­na­ya lez­zet­li bir seb­ze de­ni­le­bi­lir. Da­ha­sı; içer­di­ği be­sin­sel de­ğe­ri ve kan­ser­le sa­vaş­ta­ki ba­şa­rı­sı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, la­ha­na­gil­ler dün­ya üze­rin­de­ki en önem­li seb­ze­ler­den­dir. Dü­şük ka­lo­ri­li ol­ma­sı ve sin­di­rim sis­te­mi üze­rin­de­ki et­ki­si ise di­yet­le­rin baş­ta­cı ya­par onu.
 
3- SALATALIK
 
Vi­ta­min A, C ve bir mik­tar lif içe­ren sa­la­ta­lık ay­nı za­man­da dü­şük ka­lo­ri­li bir yi­ye­cek. Li­mon­lu bir bar­dak içi­ne uzun şe­rit­ler ha­lin­de di­lim­le­yip gün için­de atış­tır­ma­lık ola­rak gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la tü­ke­te­bi­lir­si­niz.
 
4- SÜT-YOĞURT
 
Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar süt ve ürün­le­rin­den al­dı­ğı­mız kal­si­yu­mun ki­lo den­ge­sin­de çok önem­li bir ye­ri ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ak­şam­la­rı yat­ma­dan ya­rım sa­at ön­ce tü­ke­te­ce­ği­niz 1 ka­se tar­çın­lı yo­ğurt  ve­ya 1 bar­dak tar­çın­lı süt hem uy­ku­nu­zu dü­zen­le­ye­cek hem ki­lo ver­me­ni­ze yar­dım­cı ola­cak­tır.
 
5- ZENCEFiL
 
Zen­ce­fil özel­lik­le tü­kü­rü­ğü ar­tı­ra­rak haz­mı ko­lay­laş­tı­ra­bi­lir. Zen­ce­fil özü mi­de bu­lan­tı­sı için çok ide­al bir çö­züm­dür ki ke­sin­lik­le işe ya­rar. Zen­ce­fil hak­kın­da in­san­lar üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar bu be­si­nin an­ti­tü­mör et­ki­si­nin bu­lun­du­ğu­nu ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­me­ye yar­dım­cı ol­du­ğu­nu da gös­ter­miş­tir ki, bu et­kin bir an­ti­mik­ro­bi­yal (mik­rop kar­şı­tı) ve an­ti­vi­ral (vi­rüs kar­şı­tı) mad­de­dir. Ve bi­li­yo­ruz ki ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ren ve an­ti­ok­si­dant olan be­sin­ler vü­cut­ta­ki ok­si­da­tif stre­si azal­ta­rak ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı olur­lar. Li­mon­lu, gü­zel, sı­cak bir zen­ce­fil ça­yı­nın her tür­lü duy­gu de­ği­şi­min  kar­şı da muh­te­şem bir ev ya­pı­mı ilaç ol­ma­sı­na hiç şaş­ma­mak ge­re­kir.
 
6- TARÇIN
 
Tar­çın hak­kın­da­ki en ye­ni bil­gi, kan şe­ke­ri­ni dü­şür­me­siy­le il­gi­li­dir. Şu gün­ler­de git­tik­çe ar­tan obe­zi­te ve di­ya­bet sal­gı­nı­nı dü­şün­dü­ğü­müz­de bu ol­duk­ça önem­li. As­lın­da ol­duk­ça çok sa­yı­da bit­ki ve fi­to­kim­ya­sal kan şe­ke­ri­ni dü­şü­re­bi­li­yor, an­cak ço­ğu bu işi vü­cu­da ba­zı za­rar­lar ve­re­rek ya­pı­yor. Tar­çın ise öy­le de­ğil. Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da tar­çın­da bu­lu­nan ye­ni bir fi­to­kim­ya­sal olan hal­co­ne pol­mer­le­r’­in hüc­re­ler­de­ki glu­koz (şe­ker)olum­lu yön­de ça­lış­tır­dı­ğı­nı ve kan şe­ke­ri­ni den­ge­de tut­tu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Anı za­man­da bu fi­to­kim­ya­sal­lar çok güç­lü an­ti­ok­si­dant­lar­dır.
 
7- ARMUT
 
Or­ta boy bir ar­mut­ta, yak­la­şık 100 ka­lo­ri kar­şı­lı­ğın­da, 5 gr po­sa, 200 mg po­tas­yum, az mik­tar­da kal­si­yum, fos­for ve mag­nez­yum gi­bi di­ğer mi­na­rel­ler, 13 mg fi­tos­te­rol, 75 mcg göz dos­tu lu­te­in ve ze­ak­san­tin mev­cut­tur. 
Ar­mut kan­da­ki üre asi­di ve üre tuz­la­rı­nı dı­şa­rı at­tı­ğın­dan, böb­rek­le­rin dü­zen­li ça­lış­ma­sı­na yar­dım­cı olur. A vi­ta­mi­ni yö­nün­den ol­duk­ça zen­gin bir mey­ve olan ar­mut, böb­rek­le­rin dü­zen­li ça­lış­ma­sı­nı sağ­lar ve id­rar çı­kı­şı­nı art­tı­rır. Bu­nun ya­nın­da si­nir­le­ri ya­tış­tı­rı­cı, zi­hin­sel yor­gun­lu­ğu azal­tı­cı özel­li­ği var­dır. Ar­mut özel­lik­le ka­bız­lı­ğa çö­züm­de son de­re­ce fay­da­lı bir mey­ve­dir. Za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de kul­la­nıl­dı­ğın­da tüm bu et­ki­le­rin­den do­la­yı za­yıf­la­ma­yı  hız­lan­dı­rır.
 
8- YULAF
 
Yu­laf ve yu­laf ez­me­si, içer­di­ği yük­sek oran­da lif sa­ye­sin­de uzun za­man tok­luk his­si ve­ri­yor. Ay­nı za­man­da çok iyi bir an­ti­ok­si­dant da olan yu­laf kah­val­tı­da ve ara­lar­da yoğurt ya da süt­le ka­rış­tı­rı­la­rak tü­ke­ti­le­bi­lir..
 
9- MAYDONOZ
 
Es­ki­ çağ­lar­dan mo­dern ye­mek ma­sa­la­rı­na ka­dar in­san­lar may­da­no­zun de­tok­si­fi­ke et­me özel­li­ği­nin far­kın­da­lar­dı ki mo­dern bi­lim es­ki­le­rin tah­min­le­ri­ni doğ­ru­la­ma­ya baş­la­dı. Ne­fe­si ta­ze­le­me ve de­tok­si­fi­ke et­me özel­li­ği seb­ze­ye ye­şil ren­gi­ni ve­ren klo­ro­fil ad­lı mad­de­den gel­mek­te­dir. Klo­ro­fi­lin  arın­dı­rı­cı ve can­lan­dı­rı­cı özel­li­ği dü­zi­ne­ler­ce araş­tır­ma­da doğ­ru­lan­mış­tır. Ay­nı za­man­da di­üre­tik özel­lik­ler gös­ter­me­sin­den do­la­yı böb­rek fonk­si­yon­la­rı­na da yar­dım eder. May­da­noz kan gli­ko­zu­nun dü­şü­rül­me­sin­de de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ya­kın ta­rih­te ya­yım­la­nan bir araş­tır­ma­da may­da­noz­dan el­de edi­len bir özün kan gli­ko­zu­nu önem­li oran­da dü­şür­dü­ğü ve fa­re­le­rin ki­lo ver­me­le­ri­ni sağ­la­dı­ğı ifa­de edil­mek­te­dir.
 
10- ADAÇAYI
 
İş­te si­ze ha­ri­ka ko­kan, hem ilaç ola­rak hem de be­sin­ler­de ba­ha­rat ola­rak  2000 yıl­dan da­ha uzun bir sü­re­dir kul­la­nı­lan, arın­dı­rı­cı ve  duy­gu­sal ge­çiş dö­nem­le­rin­de ki­şi­nin ken­di­ni iyi his­set­me­si­ni sağ­la­yan ha­ri­ka bir bit­ki da­ha: Ada­ça­yı. Vü­cut­ta­ki tok­sin­le­ri at­ma­da­ki ba­şa­rı­sı ise onu vaz­ge­çil­mez kı­lı­yor. 
 
11 - BİBERİYE
 
Bi­be­ri­ye­nin sağ­lık açı­sın­dan ve ki­lo den­ge­si­ni sağ­la­ma­da fay­da­lı ol­ma­sı­nın ne­de­ni içe­ri­ğin­de bu­lu­nan ka­fe­ik asit ve roz­ma­ri­nik asit, ter­ben­ler ve mo­no­ter­ben­ler ad­lı bit­ki bi­leş­ke­le­ri, E vi­ta­mi­ni gi­bi an­ti­ok­si­dan­lar ve fla­vo­no­id­ler­dir. An­ti­inf­la­ma­tu­ar özel­lik­le­ri var­dır; as­tım, ka­ra­ci­ğer ra­hat­sız­lı­ğı ve kalp has­ta­lık­la­rı­na ne­den olan inf­la­mas­yo­nun (il­ti­ha­bın) azal­ma­sı­na yar­dım­cı olur ve me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ra­rak ki­lo kon­tro­lü sağ­lar. 
 
12-  ELMA
 
Elma ile diyabet yani şeker hastalığı ters yönlü ilişkilendirilebilir. Finlandiya’da yapılan ir incelemede elma tüketimiyle tip 2 diyabet riskinin azalması ilişkilendirilmiştir. Bu özelliğiyle kilo kontrolünde son derece önemlidir. Elmada kötü kolesterolü (LDL) düşüren ve kan şekerinin düzenlenmesine yardım eden çözünür lif için önemli bir kaynak olan pektin mevcuttur. Bir elmadan ortalama 5 gr. posa alırsınız, bu çok önemli bir orandır ve kan şekerinizi dengelemede de faydalıdır. 
 
13- GREYFURT
 
Ye­mek­ten ön­ce ya­rım grey­furt yi­ye­rek ya da bir bar­dak ta­ze sı­kıl­mış grey­furt su­yu içe­rek baş­ka bir ön­lem al­ma­dan üç ay­da 1.5 ki­lo ve­ri­le­bil­di­ği or­ta­ya çık­tı. Grey­fur­tun için­de­ki fi­to­kim­ya­sal­lar in­sü­lin se­vi­ye­le­ri­ni dü­şü­re­rek iş­ta­hı azal­tı­yor. 
 
14- SARIMSAK
 
Sar­mı­sa­ğı ki­lo kon­trol araç­la­rı­nı­zın ara­sı­na ek­le­yin. Ger­çek­leş­ti­ri­len ye­ni bir araş­tır­ma sar­mı­sa­ğın ki­lo kon­tro­lün­de ge­le­cek vadede­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Bu­na go­re; sa­rım­sa­ğın için­de bu­lu­nan al­li­sin ad­lı mad­de­nin kan şe­ke­ri­ni den­ge­le­di­ği, kan li­pid­le­ri­ni dü­şür­dü­ğü ve ki­lo alı­mı­nı dur­dur­du­ğu sap­tan­mış­tır. Sa­rım­sak ger­çek­ten­ de ki­lo kon­tro­lü araç­la­rı­nın ara­sı­na ek­len­me­si  ge­re­ken çok fay­da­lı bir be­sin ar­tık.
 
15 - YEŞİL ÇAY
 
Ye­şil çay; ger­çek­ten de dün­ya­da­ki en muh­te­şem be­sin­ler­den bi­ri­dir, kan­ser kar­şı­tı özel­li­ği var­dır. Ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı­dır. Ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Kalp ra­hat­sız­lı­ğı ora­nı­nı önem­li de­re­ce­de dü­şür­me­siy­le bi­li­nir. Ay­rı­ca için­de dep­res­yon ve bu­na­lı­mın üs­te­sin­den gel­me­ye yar­dım­cı olan bi­leş­ke­ler içe­rir. Ame­ri­can Jo­ur­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on’­da ya­yım­la­nan bir araş­tır­ma­da ye­şil çay içi­ri­len er­kek­ler ye­şil çay­dan fark­lı an­cak ona çok ben­zer bir içe­cek tü­ke­ten­le­re kı­yas­la da­ha çok ka­lo­ri har­ca­mış­tır. Araş­tır­ma­lar ye­şil ça­yın me­ta­bo­liz­ma­yı da­ha faz­la ça­lış­tır­dı­ğı­nı da di­le ge­tir­mek­te­dir.  

Kaynak: Bugün
 
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.