Balık kansere ve depresyona bire bir

Tencere.tv'yi Facebook'da takip et Tencere.tv'yi Twitter'da takip et Tencere.tv'yi bloguna ekle
Yemek Tarifleri
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara

Balık kansere ve depresyona bire bir

Balık kansere ve depresyona bire bir tarifi
Ko­lay ula­şı­la­bi­lir olu­şu, sağ­lı­ğa fay­da­la­rı ile ter­cih edi­len ba­lı­ğın doğ­ru tü­ke­ti­mi pek çok kro­nik has­ta­lı­ğın ya­nı sı­ra kan­ser hüc­re­le­ri­nin de ön­len­me­si­ni sağlı­yor.
Mev­si­min­de tü­ke­ti­len ta­ze ba­lı­ğın fay­da­la­rı­na dik­kat çe­ken bes­len­me ve di­yet uz­ma­nı Ni­lay Ke­çe­ci, ba­lı­ğın se­ra­to­nin (mut­lu­luk hor­mo­nu) sal­gı­lan­ma­sı­na da des­tek ol­ma­sı ne­de­niy­le mev­sim ge­çiş­le­rin­de ar­tan dep­res­yon va­ka­la­rın­da fay­da­lı ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
 
Balık içer­di­ği ome­ga 3 ve ome­ga 6 yağ asit­le­ri sa­ye­sin­de, bey­nin yaş­lan­ma sü­re­ci­ni uza­tı­yor ve ça­ğın ve­ba­sı kan­ser hüc­re­le­ri için de ön­le­yi­ci özel­lik­le­ri bu­lu­nu­yor. Keçeci, ba­lık tü­ke­ti­mi­nin be­yin ve si­nir ge­li­şi­mi­nin ya­nın­da fi­zik­sel ve psi­ko­lo­jik ge­li­şi­me­le­ri de des­tek­le­di­ği­ni söy­le­di.
 
Yemek tarifi ara
Ara
Yemek tarifi ara
© 2011 Tencere.tv - Tüm hakları saklıdır. Bu sitede bulunan yemek tarifleri, yazı, görsel, video gibi hiçbir malzeme izinsiz olarak kullanılamaz.